Beleidsplan stichting 'Echt de Sjaak!'

Blog 'Beleidsplan stichting 'Echt de Sjaak!''
Share

Hieronder vind je het beleidsplan van stichting 'Echt de Sjaak!'

De eigen website van de stichting wordt momenteel gebouwd, dus we doen het even op deze manier.

Beleidsplan stichting ‘Echt de Sjaak!” 2023/2024

Stichting ‘Echt de Sjaak!’ is in 2023 opgericht in samenhang met het uitkomen van het gelijknamige boek van initiatiefnemer Kasper Klaarenbeek. Als ongeneeslijk zieke man heeft hij de oprichting van deze stichting geïnitieerd om - ook na zijn overlijden - duurzaam aandacht aan dit thema te geven.

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling 

 1. De stichting heeft als doel: het sociale taboe rond ongeneeslijk zieke mannen zichtbaar en bespreekbaar te maken en zo de kwaliteit van het (samen)leven met een ongeneeslijke ziekte te verbeteren.
   
 2. De stichting wil dit doel onder meer bereiken door het ontwikkelen en faciliteren van een online platform waarop:
  1. Relevante informatie en ervaringsverhalen worden gedeeld die helpend is;
  2. Vragen van ongeneeslijk zieke mannen, hun partners, (klein)kinderen, ouders en andere naasten kunnen worden beantwoord door hen in contact te brengen met (medische) specialisten en andere deskundigen op het gebied van palliatieve zorgverlening zoals (psychische) ondersteuning, rouwverwerking en ervaringsdeskundigen, zowel tijdens het leven als na het overlijden van de ongeneeslijk zieke man;
  3. De vraag van ongeneeslijk zieke mannen, hun partners, (klein)kinderen en andere naasten wordt samengebracht met het aanbod van vrijwilligers die hulp en steun willen bieden; en al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord. 
  4. De stichting beoogt niet het maken van winst
  5. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst. 
    
 3. Verkrijgen van vermogen
  De stichting had bij de start geen vermogen, de eerste activiteiten worden gefinancierd op basis van gesponsorde hulp en een onderhandse lening van € 5000,-. Fondsen zullen worden verworven middels het organiseren van diverse activiteiten en het openen van de mogelijkheid om via een ANBI status belastingvrij te doneren. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met uitgever AnderZ en Kasper Klaarenbeek dat de stichting 1x per kwartaal € 2 per verkocht boek krijgt als donatie.
   
 4. Besteding van vermogen 
  Na het verkrijgen van vermogen zal het bestuur dit conform de statuten gaan schenken en/of uitlenen en/of besteden aan de bouw en exploiteren van het online-platform en het organiseren van lotgenoten ontmoetingen en andere voor de doelgroep relevante activiteiten. Algemene uitgangspunten bij het toekennen van schenkingen en/of uitlenen van gelden:
  -    Handelen binnen de in de statuten gegeven ruimte. 
  -    Door het bestuur nader te bepalen algemene uitgangspunten. 
  Het bestuur is bevoegd om, indien er goede redenen zijn, van bovenstaande algemene uitgangspunten af te wijken of het beleidsplan te herzien zolang het bestuur maar acteert conform de statuten. 
   
 5. Bestuur 
  Het bestuur bestaat uit drie of meer natuurlijke personen (artikel 3.1 van de statuten). 
  Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor de verrichte werkzaamheden. Wel mogen kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de stichting in rekening worden gebracht (artikel 3.2 van de statuten). Wel is het toegestaan dat bestuursleden fiscaal afzien van een vrijwilligersvergoeding waardoor dit bedrag in de inkomstenbelasting aftrekbaar is als gift. 
  De stichting heeft voor de bestuursleden geen aansprakelijkheid verzekering afgesloten. 
   
 6. Verantwoording 
  De penningmeester beheert de bankrekeningen van de stichting en stuurt in ieder geval per half jaar de balans en staat van baten en lasten naar de bestuursleden (bij voorkeur binnen 2 maanden na afloop van het half jaar). 
  Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar stelt de penningmeester een balans en staat van baten en lasten op (Hoofdstuk 6 van de statuten). Vervolgens wordt de balans en staat van baten en lasten vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken. 
  Op het jaarverslag wordt geen accountantscontrole toegepast gezien de nog beperkte activiteiten en omvang van de stichting. 
  Publicatie van informatie en verantwoordingen conform de eisen van de belastingdienst vindt plaats via de eigen website www.echtdesjaak.nl  
   
 7. Fiscale positie 
  De stichting heeft een ANBI status aangevraagd waardoor schenkingen belastingvrij kunnen worden gegeven en ontvangen. 
   
 8. Overig 
  Stichting ‘Echt de Sjaak!’ heeft initieel geen werknemers in dienst en is niet aangesloten bij een landelijke belangenorganisatie. 

Aanvullende algemene gegevens

    RSIN nummer: 865156104
    Kamer van Koophandel: 89930355 
    Bankrekening: In aanvraag
    het post- of vestigingsadres: Wolweg 60, 3901 TC  Veenendaal
    e-mailadres: contact@echtdesjaak.nl 

Dit beleidsplan is 14 april 2023 goedgekeurd door het bestuur van stichting ‘Echt de Sjaak!’ 

Wim Kannegieter, voorzitter
Frank Anbeek, penningmeester 
Rik Klaarenbeek, secretaris